SKYNET

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ

เพื่อการใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

  • รองรับการทำงานบน
    เบราเซอร์

    สามารถเข้าถึงหน้าต่างๆ ของระบบได้อย่างเสถียร

    ดาวน์โหลด

ส่วนบริการ