ระบบ OPEN ID

กองสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  สำหรับผู้ใช้งานระบบที่มี Open ID .....
  หากท่านประสงค์จะเข้าใช้งานระบบผ่าน
  Open ID โปรดสมัคร Open ID เพิ่มปุ่ม สมัคร Open ID โดย  link
  เข้าใช้งานระบบนัดหมาย โดยรับ One Time Password (OTP) ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  กรณีไม่มี OPEN ID หรือไม่สามารถสมัคร OPEN ID ได้

  ABCDEFG